Μάθε για την πλατφόρμα crowdfunding

Μάθε Για Την Πλατφόρμα Crowdfunding

Η Πλατφόρμα Crowdfunding της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο ξεκίνημά της και είναι από τις πρώτες του είδους της στην Ελλάδα.

 

Τι είναι το Crowdfunding;

Crowdfunding ή αλλιώς «χρηματοδότηση από το πλήθος» είναι μία νέα δημοφιλής μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου. Συνήθως αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου / project ή κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. (http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/τι-είναι –το-crowd-funding).
Εδώ αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση από το πλήθος αλλά με άξονα το δημόσιο συμφέρον.

 

Με την πλατφόρμα Crowdfunding είναι εύκολο να παρουσιαστεί μία ιδέα σε περισσότερα μέρη και να δοθούν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές. Εκτός από επιχειρήσεις ή start-up εταιρείες, η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί από δημόσιους φορείς, επιμελητήρια, ΜΚΟ. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να κάνει αίτημα στην Περιφέρεια η οποία θα λειτουργήσει ως επιτροπή αξιολόγησης για τις υποψήφιες δράσεις και θα αναλάβει την προώθηση και υποστήριξή τους.

 

Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς που αφορούν την κοινότητα. Συνεπώς, σήμερα οι τοπικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν δράσεις αξιοποιώντας τις υποδομές crowdfunding της Περιφέρειας.

 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια, τους κατοίκους και τους φίλους της Κρήτης είναι :

 • Υποστήριξη Δράσεων που αναβαθμίζουν την Κρήτη σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό.
 • Ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας οργανισμούς που βοηθούν, προβάλλουν και καινοτομούν με άξονα την προσφορά στην κοινωνία.
 • Αξιοποίηση διεθνών μεθοδολογιών Crowdfunding, συμβατές με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
 • Ανάπτυξη συμμετοχικής διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων.
 • Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων.
 • Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.
 • Πρόσβαση από πληθώρα ενδιαφερόμενων επενδυτών και δυνατότητα δημιουργίας μίας καμπάνιας κατανοητή και προσιτή στο κοινό.

 

H πλατφόρμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Οι δωρεές ή η διαδικασίες υποστήριξης χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση δράσεων και πρωτοβουλιών τέχνης, οργανισμών ή φορέων που εκτελούν ένα έργο γενικού συμφέροντος.
 • Oι δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο, που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας. Αυτό μπορεί να είναι ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας.
 • Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφορούν στον πολιτισμό, στις υποδομές, σε έργα και δράσεις της κοινωνίας πολιτών κ.ά.
 • Λειτουργία ως υπηρεσία προς τρίτους φορείς μετά από εκτίμηση της Περιφέρειας.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://funding.crowdapps.net/crete/.

Περιμένουμε σχόλια, ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση της πλατφόρμας!