Μάθε για την πλατφόρμα crowdfunding

Η Πλατφόρμα Crowdfunding της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο ξεκίνημά της και είναι από τις πρώτες του είδους της στην Ελλάδα.

 

Τι είναι το Crowdfunding;

Crowdfunding ή αλλιώς «χρηματοδότηση από το πλήθος» είναι μία νέα δημοφιλής μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου. Συνήθως αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου / project ή κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. (http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/τι-είναι –το-crowd-funding).Εδώ αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση από το πλήθος αλλά με άξονα το δημόσιο συμφέρον.

Με την πλατφόρμα Crowdfunding είναι εύκολο να παρουσιαστεί μία ιδέα σε περισσότερα μέρη και να δοθούν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές. Εκτός από επιχειρήσεις ή start-up εταιρείες, η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί από δημόσιους φορείς, επιμελητήρια, ΜΚΟ. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να κάνει αίτημα στην Περιφέρεια η οποία θα λειτουργήσει ως επιτροπή αξιολόγησης για τις υποψήφιες δράσεις και θα αναλάβει την προώθηση και υποστήριξή τους.

Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς, σε μία εποχή που καλούνται οι τοπικοί φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η υλοποίηση της πλατφόρμας για μια Περιφέρεια αποτελεί στρατηγική ευκαιρία με απτά οφέλη βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια, τους κατοίκους και τους φίλους της Κρήτης είναι :

● Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν την Κρήτη σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό.

● Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγχρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διεθνείς μεθοδολογίες Crowdfunding, συμβατές με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

● Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την ευρύτερη κοινωνία.

● Ανάπτυξη συμμετοχικής διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων.

● Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων.

● Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.

● Πρόσβαση από πληθώρα ενδιαφερόμενων επενδυτών και δυνατότητα δημιουργίας μίας καμπάνιας κατανοητή και προσιτή στο κοινό.

 

 

 

H πλατφόρμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

● Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση δράσεων και πρωτοβουλιών τέχνης, του Δημοσίου ή Δημοσίων Φορέων που εκτελούν ένα έργο γενικού συμφέροντος.

● Oι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο, που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας. Αυτό μπορεί να είναι ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας.

● Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφορούν στον πολιτισμό, στις υποδομές, σε έργα και δράσεις της κοινωνίας πολιτών κ.ά.

● Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της Περιφέρειας με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν, μέσω συλλογικής χρηματοδότησης.

● Λειτουργία ως υπηρεσία προς τρίτους φορείς μετά από εκτίμηση της Περιφέρειας.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://funding.crowdapps.net/crete/.

 

Περιμένουμε σχόλια, ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση της πλατφόρμας!

 

Η πλατφόρμα είναι σε πιλοτική λειτουργία. Η πρώτη φάση υποστηρίζει συλλογή αιτήσεων εθελοντικής προσφοράς και προτάσεις δράσεων για υλοποίηση.