Μάθε για την πλατφόρμα crowdfunding

Η Πλατφόρμα Crowdfunding της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο ξεκίνημά της, είναι από τις πρώτες του είδους της στην Ελλάδα.

 

Τι είναι το Crowdfunding;

Crowdfunding πολύ απλά είναι η χρηματοδότηση από το πλήθος. Συνήθως αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. (http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/τι-είναι –το-crowd-funding).Εδώ αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση από το πλήθος αλλά με άξονα το δημόσιο συμφέρον.

Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς, σε μία εποχή που καλούνται οι τοπικοί φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η υλοποίηση της πλατφόρμας για μια Περιφέρεια αποτελεί στρατηγική ευκαιρία με απτά οφέλη βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια, τους κατοίκους και τους φίλους της Κρήτης είναι :

● Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν την Κρήτη σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό.

● Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγχρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διεθνείς μεθοδολογίες Crowdfunding, συμβατές με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

● Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την ευρύτερη κοινωνία.

● Ανάπτυξη συμμετοχικής διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων.

● Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων.

● Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας.

 

H πλατφόρμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

● Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση δράσεων και πρωτοβουλιών τέχνης, του Δημοσίου ή Δημοσίων Φορέων που εκτελούν ένα έργο γενικού συμφέροντος.

● Oι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο, που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας. Αυτό μπορεί να είναι ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας.

● Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφορούν στον πολιτισμό, στις υποδομές, σε έργα και δράσεις της κοινωνίας πολιτών κ.ά.

● Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της Περιφέρειας με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν, μέσω συλλογικής χρηματοδότησης.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://funding.crowdapps.net/crete/.

 

Περιμένουμε σχόλια, ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση της πλατφόρμας!

 

Η πλατφόρμα είναι σε πιλοτική λειτουργία. Η πρώτη φάση υποστηρίζει συλλογή αιτήσεων εθελοντικής προσφοράς και προτάσεις δράσεων για υλοποίηση.