Όροι Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έκδοση 0.5 – Πιλοτική – Δοκιμαστική Λειτουργία της Πλατφόρμας Crowdfunding

Το παρόν κείμενο περιέχει το σύνολο των όρων χρήσης (“όροι χρήσης”) που διέπει τη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας crowdfunding (η “ιστοσελίδα”). Διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος της ιστοσελίδας είναι ο Δήμος Αντιπάρου. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη προς κάθε “χρήστη” αποκλειστικά υπό τον όρο ότι αυτός συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, εσείς ή και η νομική οντότητα που έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευση σας από τους όρους χρήσης. Ο Δήμος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η συνέχιση της πρόσβασης ή της χρήσης της ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους κάθε χρήστη των τροποποιηθέντων όρων χρήσης.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Δήμος το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δήμος Αντίπαρου, ο οποίος είναι διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος της ιστοσελίδας.

Ιστοσελίδα: Η  ιστοσελίδα http://funding.crowdapps.net/antiparos/ που αποτελεί τη βάση της υπηρεσίας crowdfunding στην οποία οι μεν δωρεοδόχοι αναρτούν τις δράσεις για τις οποίες αναζητούν στήριξη και οι δε δωρητές ευρίσκουν αντίστοιχα αυτές τις οποίες μπορούν να υποστηρίξουν.

Διαχειριστής: Ο Δήμος Αντίπαρου, αποκλειστικός δικαιούχος και διαχειριστής της ιστοσελίδας .

Δωρεά: Παροχή σε χρήμα ή είδος ανευ ανταλλάγματος που πραγματοποιεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Χρηματική δωρεά: Παροχή σε χρήμα , αρχικά ως εκδήώση ενδιαφέροντος και με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμού δικαιοδοσίας Δήμου Αντιπάρου.

Ανώνυμη δωρεά: Παροχή σε χρήμα χωρίς εγγραφή του επισκέπτη της ιστοσελίδας, ισχύει για δωρεές κάτω των χιλίων ευρώ (1000,00) ανά φυσικό πρόσωπο σε μη κερδοσκοπικές οντότητες που έχουν από την ισχύουσα νομοθεσία τη δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεές με προνομιακό καθεστώς.

Δωρητές: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί δωρεά μέσω της ιστοσελίδας.

Δωρεοδόχοι: κάθε νόμιμο μη κερδοσκοπικό σωματείο, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, επιστημονικός φορέας, ίδρυμα, σύλλογος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και κάθε άλλη μη κερδοσκοπική οντότητα που έχει από την ισχύουσα νομοθεσία τη δυνατότητα να λαμβάνει χρηματικές δωρεές με προνομιακό καθεστώς.

Χρήστης: Κάθε δωρητής ή δωρεοδόχος που εγγράφεται στην ιστοσελίδα με σκοπό μέσω αυτής να δωρίσει ή να δεχθεί δωρεές αντίστοιχα.

Επισκέπτης: Κάθε μη εγγεγραμμένος χρήστης.

Δράση : Κάθε πρωτοβουλία τόσο του ιδίου του Δήμου όσο και τρίτων μη κερδοσκοπικών οντοτήτων, που έχει ως σκοπό την αναζήτηση ενίσχυσης (χρηματικής ή σε είδος) μέσω της ιστοσελίδας με ανάρτηση σε αυτή, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινοφελούς σκοπού, ιδίως αυτών που να αφορούν την οικεία τοπική κοινωνία του Δήμου.

Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το κοινό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δήμος Αντίπαρου”, επιδιώκει και αναζητά, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη (χρηματική ή σε είδος) πρωτοβουλιών τόσο του ιδίου όσο και τρίτων εν γένει μη κερδοσκοπικών οντοτήτων που έχουν σκοπό τη ανάπτυξη και ενίσχυση δράσεων κοινοφελούς σκοπού, ιδίως δράσεων που να αφορούν την οικεία τοπική κοινωνία του Δήμου.

Στα πλαίσια της ανωτέρω στόχευσης, ο Δήμος δημιούργησε και είναι ο διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος της http://funding.crowdapps.net/antiparos/ , στην οποία λειτουργεί μία πλατφόρμα συλλογής χρημάτων από το κοινό (Crowdfunding), με σκοπό τη δωρεά τους στον ίδιο ή σε μη κερδοσκοπικές οντότητες που από την ισχύουσα νομοθεσία έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ιδίως χρηματικές δωρεές. Επίσης η ιστοσελίδα παρέχει μηχανισμό για τη συγκέντρωση προσφορών σε είδος, οι οποίες θα αποδίδονται έπειτα στο Δήμο ή σε τρίτους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος δια της παρούσας ιστοσελίδας επιδιώκει την υποστήριξη (χρηματική ή σε είδος) δράσεων από το κοινό, τόσο του ιδίου όσο και τρίτων μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Για την υποστήριξη των δικών του δράσεων ο Δήμος προβαίνει ο ίδιος στην ανάρτηση και περιγραφή τους στην ιστοσελίδα ενώ κάθε τρίτη μη κερδοσκοπική οντότητα μπορεί αντίστοιχα να αναρτήσει τη δική της δράση ύστερα από εγγραφή στην ιστοσελίδα, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Οι δράσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και πρέπει να επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς. Από το χρόνο ανάρτησής τους ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί το επιδιωκόμενο ποσό ή είδος. Ανεξαρτήτως εάν επιτευχθούν ή όχι οι στόχοι αυτοί, το συνολικό χρηματικό ποσό ή είδος που τυχόν θα συγκεντρωθεί αποδίδεται στον αντίστοιχο δωρεοδόχο.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η υπηρεσία παρέχεται προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη που θέλει να λάβει υποστήριξη για μία δράση δωρεάν.

Οι χρηματικές δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας γίνονται μέσω εμβάσματος στο λογαριασμό του Δήμου.

Ο Δήμος δεν επιστρέφει χρήματα στους χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τυχόν διενέξεις ή διαφορές που αφορούν τις δωρεές μεταξύ των δωρητών και δωρεοδόχων. Οι δωρέες και λοιπές τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται ή διευκολύνονται μέσω της ιστοσελίδας αποτελούν συναλλαγές αποκλειστικά μεταξύ των χρηστών και ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη. Εξαίρεση αποτελούν οι δωρεές που λαμβάνει ο Δήμος για δικές του δράσεις για τις οποίες υπόσχεται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονται.

Η ιστοσελίδα χορηγεί αθεώρητο πιστοποιητικό σχετικά με κάθε πραγματοποιούμενη δωρεά όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δωρητή, του δωρεοδόχου, ημερομηνία και ποσό δωρεάς. To πιστοποιητικό αυτό, εν απουσία σήμερα συγκεκριμένου πλαισίου ηλεκτρονικής αποδειξης για δωρεές, δεν εγγυάται ο Δήμος πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορολογική χρήση και για το λόγο αυτό καλεί τους χρήστες που θέλουν να επικαλεστούν τη δωρεά για φορολογικούς σκοπούς να έρχονται σε επαφή με τη Φορολογική Αρχή που υπάγονται και να αναζητούν από το δωρεοδόχο έγγραφη απόδειξη αν αυτό απαιτείται.

Ελάχιστο ποσό δωρεάς είναι το ποσό των 2 ευρώ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Οι σχετικές χρηματικές δωρεές ενδέχεται να έχουν φορολογική επιβάρυνση για το δωρητή ή και για το δωρεοδόχο. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φορολογική συνέπεια από τη διενέργεια δωρεών μέσω της ιστοσελίδας και συνιστά στους χρήστες να ενημερώνονται για την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία σχετικά με το πλαίσιο δωρεών.

Ο Δήμος προτείνει στους χρήστες – δωρεοδόχους που επιθυμούν να να αναρτήσουν δράση προς χρηματοδότηση, να συμβουλεύονται τις Φορολογικές Αρχές και τους τεχνικούς τους σύμβουλους σχετικά με το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για προνομιακή φορολογική μεταχείριση της δωρέας τους όσο και για τυχόν προνόμια ή επιβαρύνσεις των δωρητών τους.

Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για εκπτώσεις από την εφορία του δωρητή, για δωρεές που πραγματοποιήθηκαν σε αναγνωρισμένους δωρεοδόχους, που σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους και διατάξεις κάθε Χώρας ή Πολιτείας έχουν αυτό το δικαίωμα, θα εκδίδονται και θα αποστέλονται από το εκάστοτε δωρεοδόχο στους δωρητές και όχι από το Δήμο και εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στην δράση που έχει αναρτήσει ο δωρητής.

Ο κάθε δωρεοδόχος που λαμβάνει χρηματικές δωρεές για μία δράση, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ελέγχει ότι του αναγνωρίζεται από το Νόμο η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών για φορολογικούς ή άλλους λόγους που μπορεί να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δωρητής. Ο κάθε χρήστης (δωρεοδόχος ή δωρητής), και όχι ο Δήμος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να τακτοποιούν και να διευθετούν οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει με τη φορολογική αρχή που ανήκουν σε σχέση με τη μεταξύ τους δωρεά.

Ειδικά για τις δωρεές σε είδος, από δωρητές που είναι εμπορικές επιχειρήσεις προτείνεται να εξετάζονται θέματα Φ.Π.Α και άλλες φορολογικοί παράμετροι πριν την προσφορά των αγαθών τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες/χρήστες οι οποίοι:

Όσον αφορά αυτούς που επιθυμούν να γίνουν δωρητές: Ι) Φυσικά πρόσωπα που εχουν υποχρεωτικά συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή είναι μεταξύ 14-17 ετών, υπό την προυπόθεση ότι λειτουργούν με την συγκατάθεση, ευθύνη και επιμέλεια γονέα/ κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου φορέα και πληρούνται όλες οι εκάστοτε σύμφωνα με την εκάστοτε έννομη τάξη του τόπου διαμονής διατάξεις. ΙΙ) Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που επιτρέπεται από το καταστατικό τους να πραγματοποιούν δωρεές και η εγγραφή τους και παροχή δωρεάς πραγματοποιείται από πρόσωπο που τους εκπροσωπεί νόμικα και έχει τη σχετική εξουσία.

Όσον αφορά αυτούς που επιθυμούν να γίνουν δωρεοδόχοι: α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και β) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/ 1939 (ΦΕΚ 455 Α), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939.”

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας επιβεβαιώνουν και εγγυώνται ανάλογα ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σχετικό τμήμα της αίτησης εγγραφής καθώς επίσης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη καθώς και να αποκλείσει σε αυτόν την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι παραβιάζεται οποιοσδήποτε όρος αυτής ή της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρήστης δε δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού του ή την απαγόρευση πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος και διαχειριστής της ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή χρήση αυτής σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την άρνηση/διακοπή αυτή.

Ο κάθε δωρεοδόχος που υποβάλλει για έγκριση στο Δήμο την ανάρτηση μίας δράσης, οφείλει να θέτει από την αρχή συγκεκριμένο οικονομικό στόχο και χρονική περίοδο για την υλοποίηση του 120 ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση χρηματικών δωρεών, ο κάθε δωρεοδόχος ανοίγει, σε περίπτωση που δεν έχει, ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα ή τραπεζικό ίδρυμα εντός ΕΕ και ΕΟΧ, στον οποίο και θα συγκεντρώνονται απευθείας οι εισφορές που δέχεται από τους δωρητές του.

Κάθε δωρεοδόχος προκειμένου να αναρτήσει μία δράση, υποβάλει για έγκριση το υποψήφιο προς στήριξη έργο του στο Δήμο . Από την στιγμή που πάρει την έγκριση, (συνήθως μέσα σε 20εργάσιμες ημέρες) μπορεί να στέλνει σε τρίτους και ΜΜΕ την ιστοσελίδα που δημιούργησε ή μέρος αυτής ή σύνδεσμο (link) που να παραπέμπει σε αυτή, για λόγους προώθησης και ενημέρωσης που θα αυξήσουν την χρηματοδότηση του. Η εκ μέρους του δωρεοδόχου υποβολή δράσης προς έγκριση συνιστά και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του δήλωση και εγγύηση ότι έχει τη δυνατότητα από το Νόμο και το καταστατικό του να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη δράση. Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορρίψει μια προτεινόμενη δράση.

Οι δωρεοδόχοι δεν δικαιούνται αμοιβή και ουδεμία αξίωση έχουν έναντι του Δήμου για τις Δράσεις που δημιουργούν και αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από ενδεχόμενη κακή, αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση αυτής ή των προσφερόμενων από αυτήν σχετικών υπηρεσιών. Ο κάθε χρήστης (δωρεοδόχος ή δωρητής) της ιστοσελίδας φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε περιεχόμενο, ανάρτηση ή εν γένει ηλεκτρονικά τελεσθείσα «πράξη» που προσβάλλει την προσωπικότητα, τιμή ή υπόληψη τρίτων, παραβιάζει τον Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων, ή τις διατάξεις των αστικών και ποινικών νόμων εν γένει. Άρα για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων προκληθεί από την ιστοσελίδα και δια των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από την ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή αποστολή οιουδήποτε υβριστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, ψευδούς, αναληθούς, συκοφαντικού, αντεθνικού, ρατσιστικού και εν γένει ποινικώς ή αστικώς κολασίμου περιεχομένου, υπεύθυνος προς αποκατάσταση αυτών, αλλά και ενδεχόμενης ηθικής βλάβης και του συνόλου των ενδεχομένως εγειρόμενων αστικών αξιώσεων και ποινικών διώξεων, είναι αποκλειστικά ο χρήστης της ιστοσελίδας, αποκλειομένης ρητά και ανεπιφυλάκτως κάθε σχετικής ευθύνης του Δήμου, έστω και από ελαφρά αμέλεια.

Εξάλλου, αν, οποτεδήποτε, ο Δήμος και διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας πληροφορηθεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για περιεχόμενο, ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή εν γένει πληροφορία, που είναι παράνομη ή αντίκειται στις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου, ιδίως, αν προσβάλλει την προσωπικότητα, τιμή και υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, δυσφημίζει ή συκοφαντεί ή υβρίζει καθ` οιονδήποτε τρόπο, και κατά την κρίση του μπορεί να δώσει αφορμή για έγερση αστικών και ποινικών αξιώσεων, αφενός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προκληθείσα περιουσιακή ή μη ζημία και ηθική βλάβη και αφετέρου δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

-να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, αφαιρώντας το από την ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη

-να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του τυχόν ενεργού λογαριασμού του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να απαγορεύσει την είσοδο στην ιστοσελίδα για τον συγκεκριμένο χρήστη/επισκέπτη, ήτοι να αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης από αυτόν των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που έχει δημιουργήσει για την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας, προσωρινά ή και δια παντός

-να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση του μέτρο, προκειμένου να αποτραπεί η συγκεκριμένη πράξη, ή να μην επέλθουν τα αποτελέσματά της, κατά το μέτρο που τούτο είναι δυνατόν, και δεδομένης της ηλεκτρονικής φύσεως του μέσου αλλά και της προσβολής

-συνεργάζεται με τις Ελληνικές, Ευρωπαικές και Διεθνείς Αρχές, Υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί και να πράττει τα νόμιμα, προκειμένου να συμβάλλει στην αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας οιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη έχει προβεί στη διάπραξη των ανωτέρω προσβολών.

Ενδεικτική και όχι περιοριστική παράθεση απαγορευμένων ενεργειών επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας :Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας δηλώνουν ότι σέβονται και τηρούν την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελλάδος, τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις, καθώς και τις γενικά παραδεκτές αρχές των Κωδίκων Δεοντολογίας για το Διαδίκτυο και την Επικοινωνία. Ως εκ τούτου, οφείλουν κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής καθώς και των παρεχόμενων απ` αυτή υπηρεσιών να απέχουν από:

-κάθε ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας και που είναι αναληθές και δεν αντιστοιχεί στην αληθή βούληση του επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας.

-την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που είναι αντίθετο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, συνιστά πράξη παράνομη, απαγορευμένη και κολάσιμη που επισύρει αστικές και ποινικές αξιώσεις και διώξεις

-την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει ιδίως την προσωπικότητα, την τιμή και υπόληψη, την δημόσια εικόνα, τη φήμη και την περιουσία εν γένει οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που αντιτίθεται ή/και προσβάλλει τα θεμελιώδη Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα της αξίας του ανθρώπου, της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της θρησκείας, της εργασίας και της αυτοδιάθεσης

-την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που συγκροτεί την αντικειμενική ή υποκειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος του Ποινικού Κώδικα ή/και των Ειδικών Ποινικών Νόμων.

-την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που περιέχει πορνογραφικό υλικό, ιδίως παιδική πορνογραφία, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

-την δια οποιουδήποτε τρόπου ή μεθόδου τέλεση ή απόπειρα δια πράξεως ή παραλείψεως νομιμοποιήσεως χρημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες ή εγκληματικές πράξεις, ή εν γένει εμφάνισης αυτών ως νομίμων κερδών.

-την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει ή αντιστρατεύεται το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας, το σεβασμό και την προστασία της διαφορετικότητας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί καθ` οιονδήποτε τρόπο το ρατσισμό και την ξενοφοβία, προβάλλει ή υποστηρίζει οιασδήποτε μορφής απαγορευμένη διάκριση λόγω εθνικότητας, χρώματος, γλώσσας, φύλου ή φυλής, ή προσβάλλει εν γένει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Όλοι ανεξαιρέτως οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει, οφείλουν, ευθύς μόλις αντιληφθούν τη διάπραξη κάποιας εκ των παραπάνω αναφερομένων απαγορευμένων ενεργειών στη προσωπική τους ιστοσελίδα, να ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση τον διαχειριστή – δικαιούχο της ιστοσελίδας, ώστε ο τελευταίος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παύση των ενεργειών, τη διαγραφή της ανάρτησης – κοινοποίησης – περιεχομένου, και ενδεχόμενα τη διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη και τη λήψη εναντίον του κάθε νομίμου μέτρου.

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη διάπραξη οιασδήποτε εκ των παραπάνω ενεργειών από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει σύνδεσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, διαφημίσεις ή υπηρεσίες, το περιοχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται και δεν εγγυάται από το Δήμο – διαχειριστή κατά οποιοδήποτε τρόπο. Η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται κατά αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια κάθε χρήστη που συνδέεται με την επίσκεψη στους προαναφερόμενους συνδέσμους τρίτων. Ενθαρύνουμε τους χρήστες, όταν εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα, να ελέγχουν προσεκτικά και να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου συνδέσμου επισκέπτονται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος, διαχειριστής και δικαιούχος της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακή ή μη ζημία υποστεί ο κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, των επιλογών και περιεχομένων αυτής, την πρόσβαση στις οποίες επιλέγει κατ` απόλυτη ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης. Όσον αφορά την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, ο επισκέπτης/χρήστης τις αποδέχεται «όπως εισί και ευρίσκονται» (“take it or leave it” service), ήτοι χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής εγγυήσεως εκπεφρασμένης ρητά ή εμμέσως συναγόμενης καθ` οιονδήποτε τρόπο. Συναφώς, καθορίζεται ρητά δια των παρόντων όρων χρήσης ότι ο Δήμος – διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν παρέχει ουδεμία μορφή εγγύησης για αυτήν ή/και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Επίσης, ο Δήμος δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η ιστοσελίδα, οι παρεχόμενες δι` αυτής υπηρεσίες και εν γένει τα περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς ελλείψεις. Συναφώς, δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσίων και επιλογών της ιστοσελίδας ή τα αποτελέσματά τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίζει και να επιβεβαίωνει την αλήθεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται σχετικά με αυτούς μέσω της ιστοσελίδας. Παρέχεται φυσικά η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της να επισημαίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο στο διαχειριστή – δικαιούχο αυτής, οποιασδήποτε μορφής προβλήματα, δυσλειτουργίες, σφάλματα ή ελλείψεις εντοπίσει σχετικά με στόχοτη ταχύτερη δυνατή αποκατατάστασ τους, δεδομένης της φύσεως του ηλεκτρονικού μέσου.

Ακόμα, ο Δήμος δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν αυτή παραπέμπει καθώς και οι εξυπηρετητές (“servers” ) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής «ιούς», κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά, λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού μέσου, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.

Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Δήμο για οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη αστικώς ή ποινικώς κολάσιμη πράξη που θα έχει σαν αποτέλεσμα την έγερση αστικών και ποινικών αγωγών και διώξεων κατά του τελευταίου, καθώς και για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, λόγω του περιεχομένου που ο πρώτος διαθέσει ή επιλέξει προς ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή άλλη μεταφορά μέσω της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση και δε παρέχει καμία εγγυήση, εξασφάλιση ή διαβεβαίωση εκ μέρους των δωρεοδόχων που έλαβαν δωρεές για δράσεις μέσω της ιστοσελίδας ή με διευκόλυνση αυτής και δεν ευθύνεται για τυχόν μη ορθή εξέλιξη και αξιοποίηση αυτών από τους λήπτες τους.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός στόχος ενός έργου δεν καλυφθεί, το έργο είτε ολοκληρώνεται μέχρι του σημείου που οι οικονομικοί πόροι το επιτρέπουν, είτε αναστέλλεται η υλοποίησή του και οι χρηματικές προσφορές επιστρέφουν στους δωρητές, μετά από σχετικό αίτημά τους, είτε ο Δήμος αποφασίζει την ενίσχυση άλλης σχετικής δράσης με ενημέρωση των δωρητών

Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή δωρεών είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ολο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και πληροφορίων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω η εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποσταλεί, «φορτωθεί», μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή συναίνεση των δημιουργών τους, του εγγράφου τύπου οριζομένου ως συστατικού και αποδεικτικού τύπου της εν λόγω δικαιοπραξίας, αποτελώντα ταυτοχρόνως και όρο του ενεργού της τελευταίας.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη του Δήμουη εν όλω αντιγραφή, απομίμηση, πώληση, μεταπώληση, απόσπαση, σύγχυση, παρερμηνεία, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορική ή ιδιωτική εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης αναρτήσει κάποια δράση για στήριξη, οι ιδέες και το υλικό που αποτελείται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο στην ιστοσελίδα ή αποστείλει ανάλογο υλικό στο Δήμο, αυτός θα έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και αντιγράφει χωρίς καμία χρέωση. Ο Δήμος δε δεσμεύεται από καμία ρήτρα εμπιστευτικότητας σχετικά με το προαναφερόμενο υλικό. Κάθε χρήστης οφείλει να αποζημιώνει και να απαλλάσσει το Δήμο από και ένατι κάθε δικαστικής ενέργειας, αξίωσης, και υποχρέωσης, η οποία τον βαρύνει ή του αποδίδεται ως αποτέλεσμα χρήσης και αξιοποίησης του προαναφερόμενου υλικού το οποίο τυχόν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή συνιστά με οποιοδήποτε άλλοτρόπο, παράνομη ενέργεια σε βάρος του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πολιτική διαχείρησης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει την πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας του Δήμου, οφείλει να μη χρησιμοποιεί ή και να παύσει άμεσα να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και την παρεχόμενη από αυτή υπηρεσία. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη από κάθε επισκέπτη/χρήστη συνολική αποδοχή της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαχειριστή.

Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, διέπεται από τους παρόντες όρους, εφαρμοζομένων παράλληλα και συμπληρωματικώς των σχετικών διατάξεων του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όπως έχει συμπληρωθεί από τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ καθώς και εξειδικευτεί μέσα από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει κάποιο επισκέπτης/χρήστης αποθηκεύονται σαν πληροφορίες. Συγκεκριμένα κρατούνται μέσα στα cookies, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω :

Για τους δωρεοδόχους μπορει να ζητηθεί:

Επωνυμία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή οργανισμού, έδρα, έτος ίδρυσης ή σύστασης, καταστατικός σκοπός, σήμα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, στοιχεία λογαριασμού στο Paypal, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία νομικού εκπροσώπου.

Για Δωρητές μπορει να ζητηθεί :

Για φυσικά πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, στοιχεία λογαριασμού Paypal, προσωπικά στοιχεία από κοινωνικά δίκτυα (Facebook,twiter κλπ) αν εγγράφεστε μέσω αυτών.

Για νομικά πρόσωπα: Επωνυμία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή οργανισμού, έδρα, έτος ίδρυσης ή σύστασης, καταστατικός σκοπός, σήμα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, στοιχεία λογαριασμού στο Paypal, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία νομικού εκπροσώπου.

Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες διασταύρωσης της ταυτότητας κάποιου μέλους μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικές πληροφορίες από τον ίδιο ή από τρίτες πηγές για την διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας. Μπορούν επίσης να συλλεγούν προσωπικές πληροφορίες από επικοινωνίες μέσω e-mail με το Δήμο ή από προσωπικές επιστολές ή αναρτήσεις στην ιστοσελίδα.

Παρέχοντας προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, στην ιστοσελίδα, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου ( e-mail address) οι χρήστες που εγγράφονται δίνουν και την συγκατάθεση τους για να δέχονται ενημερωτικό newsletters ή άλλο ενημερωτικό υλικό από το Δήμο. Σε περίπτωση που θέλουν να διακόψουν την παραλαβή newsletter ή άλλου επικοινωνιακού υλικού τα μέλη θα μπορούν να το πραγματοποιούν. Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που αποτελούν τους επισκέπτες/χρήστες αυτής των παρεχόμενων υπηρεσιών της, και απαγορεύεται να τα γνωστοποιήσει-κοινοποιήσει ή εν γένει μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα) και για κανένα λόγο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου και οι αρμόδιες Αρχές νομίμως δικαιούνται να προβούν στην συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ταυτοποίηση προσώπων – συλλογή στοιχείων ή άλλη νόμιμη ενέργεια λόγω διαπραχθησομένης αστικώς ή ποινικώς κολάσιμης πράξης που επισύρει αστικές και ποινικές αγωγές και διώξεις.

Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με το διαχειριστή – δικαιούχο της ιστοσελίδας αιτούμενος τη διασταύρωση της ύπαρξης κάποιου δικού του δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορά, στο οικείο αρχείο, ή τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του. Υπάρχει όμως η περίπτωση να μην μπορεί να διαγραφεί κάποιο αρχείο, σε τέτοια περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι όποια προσωπική πληροφορία αναρτάται στην ιστοσελίδα, είναι διαθέσιμη και ορατή δημόσια για αυτό και δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται προσδοκίες ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα θα παραμείνουν ιδιωτικά. Αντίγραφα μπορεί να διατηρηθούν πάντα ορατά σε σελίδες στο διαδίκτυο ακόμα και αν έχει διαγραφεί το περιεχόμενο των σελίδων από την ιστοσελίδα

Επίσης, μπορει να χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα προσωπικές μαρτυρίες ικανοποιημένων χρηστών για λόγους επικοινωνίας και προβολής. Οι χρήστες που στέλνουν επώνυμα τέτοιου είδους σχόλια δίνουν και την συγκατάθεση τους για την επώνυμη δημοσιοποίηση τους. Σε περίπτωση που μέλη επιθυμούν να διαγράψουν ή να τροποποιήσουν μαρτυρία τους, επικοινωνούν με το διαχειριστή.

Ειδικά για τη διεύθυνση ΙΡ των επισκεπτών/χρηστών: Όσον αφορά τη διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο τερματικός Η/Υ κάθε επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επομένως και στην ιστοσελίδα, σας γνωρίζουμε ότι καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενης διάπραξης εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών αστικώς και ποινικώς κολάσιμων πράξεων, ο διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας υποχρεούται να συνεργάζεται με τις Αρχές και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία που αρμοδίως τυχόν θα του ζητηθεί προκειμένου για την διασταύρωση πληροφοριών και την παροχή στοιχείων ταυτότητας νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στις ανωτέρω πράξεις.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι διέπονται στο σύνολο τους από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή τους είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν χώρις προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν ακυρότητα μέρους των όρων δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο όπως: ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.